Obchodní podmínky

overlay

obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Statika a technologie 2019 prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností IDEA StatiCa s.r.o., zprostředkovaného aplikací společnosti INVITON s.r.o. Součástí podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. Společnost IDEA StatiCa s.r.o., se sídlem U vodárny 2a, 616 00 Brno, IČ 28356586, DIČ CZ28356586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63425, zastoupená Lubomírem Šabatkou, dále také jen "Společnost", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci Statika a technologie, konající se 17.-18. září 2019 v Brně.

II. PRODEJ VSTUPENEK

I. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek www.statika-technologie.cz výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), se nepoužije.

II. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek.

III. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.statika-technologie.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen "Objednávka"). Přijetím Objednávky Společnost vstupenku Zájemci zarezervuje.

IV. Odesláním Objednávky souhlasí Navrhovatel s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud si obě strany domluví některé podmínky prodeje odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními podmínkami.

V. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

VI. S ohledem na charakter vzdělávací akce a cenu vstupenky se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 OZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.

VII. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou, nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 10 dnů od data vystavení faktury. Po uhrazení ceny dle pokynů objednávkového systému zašle Společnost Zájemci vstupenku e-mailem.

VIII. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit - žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 10. září 2019.

III. CENA VSTUPENEK

I. Cena jedné vstupenky je 1818,18 CZK bez DPH na 1. den, 2479,34 CZK bez DPH na oba dva dny konání akce. Pro zákazníky platící v EUR jsou platné ceny: 70,25 EUR na 1. den a 95,04 EUR na 2 dny bez DPH. 

II. Členové sdružení ČKAIT mají při zadání svého členského čísla automaticky započítanou slevu 350,- Kč z ceny vstupenky vč. DPH. 

III. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci má Účastník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 1. srpna 2019. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. II. VIII těchto obchodních podmínek.

IV. Součástí vstupenky je dále právo přístupu do interní databáze videozáznamů z výše specifikované vzdělávací akce, tj. z ročníku 2019.

V. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. Navrhovatel i zájemce mají založen uživatelský účet přístupný z webové stránky. Uživatelský účet slouží ke správě zakoupených vstupenek a sledování historie nákupů.

II. Navrhovatel i zájemce mají povinnost si účet zabezpečit dostatečně silným heslem a heslo pravidelně (nejméně dvakrát za rok) měnit. Zároveň zabezpečí přístupové údaje k účtu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému užití účtu třetí osobou. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou neoprávněným užitím uživatelského účtu třetí osobou způsobenou v důsledku porušení předchozích povinností Navrhovatele nebo zájemce.

V. OSOBNÍ ÚDAJE

I. Na zákazníky a účastníky vzdělávací akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek. Detailní podmínky ochrany osobních údajů naleznete zde.

VI. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

I. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. května 2019 a vztahují se na koupě vstupenek na Statika a technologie 2019. Následně mohou být podmínky nahrazeny novým zněním. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad ochrany osobních údajů, které zůstávají účinné samostatně i nadále.

II. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům a zájemcům stejně jako případné nároky Navrhovatelů či zájemců vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

II. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

III. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

IV. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Partneři konference

Mediální partneři